Ch?n nui g c - Cng vi?c thi?t k? chu?ng tr?i

Ngày đăng: 26-05-2016Đã xem: 1063 lượt

Ch? ??ng trong vi?c chu?n b? chu?ng nui, trang thi?t b? v d?ng c? ch?n nui ?? ch?n nui g an ton, ??t n?ng su?t, ch?t l??ng cao.
V? TR XY D?NG CHU?NG TR?I

1. L?a ch?n ??a ?i?m
- ??a ?i?m xy d?ng chu?ng tr?i ph?i ph h?p v?i quy ho?ch t?ng th? c?a khu v?c v ??a ph??ng.
- Cch xa ???ng giao thng, khu dn c?, khu cng nghi?p, cng s?, tr??ng h?c, khu ch? bi?n s?n ph?m ch?n nui, b?nh vi?n, khu ch?n nui khc v xa h? th?ng knh m??ng thot n??c th?i c?a khu v?c theo quy ??nh.
- ? cu?i v cch xa ngu?n n??c sinh ho?t, c ngu?n n??c s?ch v ?? tr? l??ng cho ch?n nui. ??m b?o ?? di?n tch v ?i?u ki?n x? l ch?t th?i, n??c th?i theo quy ??nh.
- M?t b?ng ph?i ??m b?o di?n tch v? quy m ch?n nui, cc khu ph? tr? khc (hnh chnh, cch ly, x? l mi tr??ng...).

2. B? tr khu ch?n nui
- Khu ch?n nui ph?i ? ??u h??ng gi. C nh t?m, thay qu?n o cho ng??i lao ??ng tr??c khi vo khu ch?n nui.
- Khu nui tn ?o, khu nui cch ly, x? l g ?m, ch?t, n?i ch?a phn, b? x? l ch?t th?i b? tr ? cu?i h??ng gi v cch bi?t v?i khu ch?n nui chnh.
- N?i xu?t bn g n?m ? khu v?c vnh ?ai c?a tr?i, c l?i ?i ring ??m b?o an ton d?ch b?nh.
- B? ch?a phn b? tr ? pha ngoi hng ro c?a khu ch?n nui, g?n khu x? l ch?t th?i.

3. B? tr khu hnh chnh
Cc cng trnh c?a khu hnh chnh g?m v?n phng, nh lm vi?c, khu v? sinh v nh ? cho cn b?, nhn vin (n?u c) ph?i ??t ? bn ngoi hng ro khu ch?n nui.

4. B? tr khu nh x??ng v cng trnh ph?c v? ch?n nui
Kho ch?a th?c ?n, kho ch?a thu?c th y, thu?c st trng, kho ch?a cc d?ng c? ch?n nui, x??ng c? kh s?a ch?a ph?i ???c b? tr ring bi?t v?i khu tr?i ch?n nui g v khu hnh chnh.
 
THI?T K? CHU?NG TR?I CH?N NUI

1. Ch?n nui trang tr?i qui m l?n

1.1. Thi?t k? chu?ng tr?i
- Ki?u chu?ng:
+ Chu?ng h?: thng thong t? nhin, g nui trn n?n c ch?t ??n chu?ng ho?c trn sn.
+ Chu?ng kn: chu?ng ???c che kn xung quanh, c tr?n bn trn, c h? th?ng qu?t ht v gin phun ?m lm mt, ?i?u ti?t nhi?t ??, ?m ?? (nui trn n?n ho?c trn sn).
- N?n chu?ng: lng xi m?ng, d? thot n??c, v?ng ch?c, kh ro v d? lm v? sinh, tiu ??c.
- Mi chu?ng: c k?t c?u 1 ho?c 2 mi (mi ch?ng dim) ho?c c t?m l?p 3 l?p. Khng b? d?t, nt, b?o ??m che m?a, n?ng cho g.
- Vch chu?ng: chu?ng m g con c?n xy cao, c tr?n ?? ??m b?o gi? nhi?t trong ma ?ng. Chu?ng nui g d, sinh s?n c?n thng thong, c nh sng m?t tr?i chi?u vo ?? di?t khu?n, lm kh ch?t ??n chu?ng v thng kh. Pha tr??c v pha sau chu?ng xy t??ng l?ng cao 40 cm, bn trn t??ng l?ng ch?n b?ng l??i thp, c rm che ?? ch?ng rt v m?a bo cho g.
- Kho?ng cnh gi?a cc chu?ng l 30 m; chu?ng r?ng 9 - 12 m; di 90 - 120 m; cao 2,4 m tr? ln, chu?ng nui kn cao 2 - 2,2 m (tnh t? n?n ??n hin mi).
- Chu?ng chia thnh nhi?u , di?n tch m?i tu? theo qui m ch?n nui, c kho ?? ch?a th?c ?n v d?ng c? ch?n nui.
- Tr??c c?a ra vo ? cc c h? ho?c khay st trng.
- Xung quanh chu?ng nui cch chu?ng 10 - 15 m ph?i b?ng ph?ng, s?ch s? v thong mt.
- Xy t??ng bao ho?c ro kn xung quanh khu v?c ch?n nui ?? cch ly v phng ??ch t?t.

1.2. Thi?t k? khu ch?n nui
- Khu ch?n nui chnh: khu ch?n nui g con b? tr ? ??u h??ng gi, ti?p theo l khu g d v sinh s?n. C?n c hng ro phn cch gi?a cc khu ch?n nui.
- Khu nui tn ?o: cch bi?t v?i khu ch?n nui chnh. G nh?n t? n?i khc v? ph?i nui cch ly ?? theo di tnh hnh s?c kho?, b?nh t?t tr??c khi nh?p vo tr?i.
- Khu x? l ch?t th?i: c ???ng thot n??c theo h? th?ng chu?ng nui. Nh ? phn c n?n cao ? theo nguyn l nhi?t sinh h?c.
- Khu tiu hu?, chn, ??t xc g ch?t: ??t ? cu?i h??ng gi, cu?i tr?i v cch xa khu ch?n nui. C l thiu xc g hi?n ??i ho?c th s? tu? thu?c vo quy m trang tr?i.
        - Khu nh x??ng v cng trnh ph?: nh x??ng v cng trnh ph? nh? kho ch?a th?c ?n, kho ch?a thu?c th y, thu?c st trng, kho ch?a cc d?ng c? ch?n nui, x??ng s?a ch?a c? kh, khu nui cch ly, khu x? l ch?t th?i ???c b? tr ring bi?t v?i chu?ng tr?i ch?n nui.

1.3. Thi?t k? h? th?ng kho v nh x??ng
- Kho ch?a th?c ?n v nguyn li?u ph?i ??m b?o thng thong, c h? th?ng thng gi t?t, khng b? d?t, t?t n??c khi m?a gi ?? ??m b?o khng b? ?m m?c. Kho ph?i c cc b? k ?? th?c ?n v nguyn li?u khng ti?p xc xu?ng sn nh. Th?c ?n, nguyn li?u ???c x?p thnh t?ng c?t v chi?u cao c?t v?a ph?i ?? thu?n ti?n cho vi?c b?c d? v phng ch?ng ch?a chy.

- Kho ch?a thu?c th y, thu?c st trng ph?i ??m b?o thng thong, c h? th?ng thng gi t?t, khng b? d?t, t?t n??c khi m?a gi. C kho l?nh, t? l?nh ?? b?o qu?n v?cxin v m?t s? thu?c khng sinh, vitamin.....yu c?u ???c b?o qu?n l?nh. Ph?i c s? ?? v? tr cc lo?i thu?c trong kho v ghi chp theo di xu?t nh?p thu?c ?? trnh tnh tr?ng c l thu?c ?? qu h?n s? d?ng.

- Cc lo?i ho ch?t nh? d?u my, thu?c di?t chu?t, thu?c st trng... khng ???c ?? l?n trong kho ch?a th?c ?n.
- Kho ch?a cc v?t d?ng khc v x??ng c? kh: cc d?ng c? ch?n nui ch?a s? d?ng c?n ???c b?o qu?n trong kho s?ch s?, trnh ly nhi?m tr??c khi s? d?ng. Tu? theo quy m trang tr?i m c th? c x??ng c? kh ?? s?a ch?a, l?p ??t chu?ng tr?i v cc trang thi?t b?.

2. Ch?n nui nng h?

2.1. ??c bi?t
- Ch?n nui nng h? c qui m nh?, m?c ??u t? th?p
- Ch? y?u ch?n nui trong chu?ng thng thong t? nhin
- Chu?ng tr?i th??ng xy d?ng b?ng cc v?t li?u r? ti?n v s?n c c?a ??a ph??ng

2.2.                 Thi?t k? chu?ng tr?i v b? tr ch?n nui

2.2.1             Thi?t k? chu?ng tr?i
- Chu?ng tr?i c th? ???c xy d?ng trong v??n, ??i c?a gia ?nh ho?c theo qui ho?ch c?a ??a ph??ng
- Ty thu?c vo ?i?u ki?n kinh t? gia ?nh, di?n tch m?t b?ng m c thi?t k? c? th? cho ph h?p. Tuy nhin c?n ??m b?o nh?ng ?i?u ki?n sau:
+ Chu?ng tr?i ???c xy d?ng tch bi?t v?i khu ? v sinh ho?t c?a con ng??i.
+ Chu?ng thng thong t? nhin nn lm theo h??ng ?ng Nam, trn v? tr cao ro, thong mt.
+ Khng nn xy chu?ng g chung v?i chu?ng gia sc, gia c?m khc
+ N?n chu?ng ???c lng xi m?ng, ??m b?o thot n??c t?t v d? lm v? sinh tiu ??c.
+ Mi chu?ng c th? thi?t k? 1 ho?c 2 mi, ???c l?p b?ng ngi ho?c l tranh ??m b?o ch?c ch?n v che m?a, che n?ng t?t. Mi chu?ng nn l?p qua vch chu?ng kho?ng lm ?? trnh m?a h?t lm ??t n?n chu?ng.
+ Xung quanh chu?ng xy t??ng l?ng cao kho?ng 40cm, bn trn c?ng l??i thp ho?c lm b?ng nan tre, ??m b?o ?? thng thong t?t v c ?? nh sng t? nhin chi?u vo trong chu?ng.
+ Xung quanh chu?ng c h? th?ng rm che, c th? ?i?u ch?nh linh ho?t ?? gi? ?m cho g vo ma ?ng v che n?ng, che m?a khi c?n thi?t.
+ Chu?ng ???c ng?n thnh nhi?u , ty di?n tch nh?ng t nh?t nn ng?n thnh 2 - 3 ?? d? qu?n l ?n g nh?t l g sinh s?n. Nn ng?n b?ng l??i thp ho?c nan tre ??m b?o thng thong.
+ Kch th??c chu?ng nui ty thu?c vo s? l??ng g. C?n ??m b?o m?t ?? nh? sau:
G sinh s?n h??ng th?t: 3 - 3,5 g/m2 n?n.
G sinh s?n h??ng tr?ng: 4,5- 5 g/m2 n?n
G sinh s?n th? v??n: 4-4,5 g/m2 n?n
G th?t cng nghi?p: 8-10 g/m2 n?n
G th?t th? v??n: 10-12 g/m2 n?n
+ C kho ?? ch?a th?c ?n v d?ng c? ch?n nui
+ C h? st trng tr??c c?a chu?ng.
+ Xung quanh chu?ng nui cch chu?ng t?i thi?u 5m ph?i b?ng ph?ng, quang ?ng, s?ch s? khng b? ??ng n??c.
+ Xung quanh khu v?c ch?n nui ???c xy t??ng bao ho?c ro kn khng cho ng??i v gia sc, gia c?m khc qua l?i.

2.2. B? tr ch?n nui
- Khng nui g chung v?i cc lo?i gia sc gia c?m khc trong cng m?t chu?ng.
- Trong m?t chu?ng ch? nn nui g cng m?t l?a tu?i ?? h?n ch? dich b?nh v d? qu?n l.

Nguồn bài viết: gaac.vn

Từ khóa: 

Nếu bạn không nhận ra mã, hãy thay thế hình ảnh khác

Thông tin liên hệ

Trang trại chăn nuôi gà ác Vĩnh Lộc.
Chuyên cung cấp:

Gà ác giống, gà ác hậu bị, gà ác thịt và trứng gà ác các loại.

Địa Chỉ:

Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, T.Tiền Giang.

Điện Thoại:

KD - 0733.836030
Lộc - 0988.665.515

Liên Kết

Điện Thoại: (0273) 3.836.030 - Ngọc KD: 0938.885.015 (giờ hành chính)
Di Động: 0988.665.515 (Lộc)
Địa Chỉ: Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
Sơ Đồ WebSite
Bản Quyền Thuộc Về © Gà ác Vĩnh Lộc
All Rights Reserved © 2013-2017
Thiết kế và phát triển bởi PHMEDIA
Chăn nuôi gà ác,chan nuoi ga ac,chan nuoi ga ac giong,chăn nuôi gà ác giống,ban ga ac tai tien giang,bán gà ác tại Tiền Giang,ky thuat chan nuoi ga ac,kỹ thuật chăn nuôi gà ác,gà ác chợ gạo,ga ac cho gao