Ch?n nui g c - Ch? bi?n v b?o qu?n th?c ?n

Ngày đăng: 26-05-2016Đã xem: 745 lượt

?? nng cao s?c s?n xu?t v s? pht tri?n c?a gia c?m th vi?c ch? bi?n th?c ?n r?t quan tr?ng. M?c ?ch c?a vi?c ch? bi?n th?c ?n l ?? nng cao s? tiu ho v h?p th? c?a c? th? gia c?m. ??ng th?i ?? c?i ti?n v nng cao h?n v? m?t th?c ?n nh?:

- Thnh ph?n dinh d??ng ??y ?? v cn ??i h?n.

- Nng cao h?n v? gi tr? sinh h?c c?a th?c ?n.

- B?o qu?n hm l??ng dinh d??ng trong th?c ?n ???c lu h?n.

- C?i ti?n ???c mu s?c, mi v? c?a th?c ?n ?? lm t?ng tnh ngon mi?ng lm cho gia c?m ?n h?t kh?u ph?n v ?n ???c nhi?u h?n (??i v?i g Broiler).

1. S?n xu?t v ch? bi?n th?c ?n h?n h?p

Ch? bi?n th?c ?n l s? tc ??ng vo cc nguyn li?u ??n b?ng nhi?t, nghi?n h?t thnh m?nh, b? sung thm m?t s? ch?t cn thi?u, r?i h?n h?p cc nguyn li?u ? ch? bi?n ? thnh th?c ?n h?n h?p.

1.1. Th?c ?n h?n h?p ch?a hon ch?nh

Bao g?m ch? y?u l cc nguyn li?u th?c ?n tinh, c gi tr? dinh d??ng cao ?em h?n h?p l?i v?i nhau m thnh. ??c ?i?m c?a lo?i th?c ?n ny l: Giu Protein, t ch?t x?.

1.2. Th?c ?n b? sung

Th?c ?n b? sung r?t phong ph, g?m nhi?u ch?ng lo?i. ?a s? th?c ?n b? sung, th??ng l nh?ng lo?i ??t ti?n, hi?m. T? l? tham gia vo trong th?c ?n h?n h?p ? m?c ?? nh?. Cc lo?i th?c ?n b? sung : B? sung axit amin thi?t y?u; B? sung khong; B? sung Vitamin, khng sinh  ...

Cc lo?i th?c ?n ???c s?n xu?t t? vi sinh v?t l nh?ng lo?i th?c ?n c vai tr quan tr?ng ?? nng cao n?ng su?t, ch?t l??ng v h? gi thnh s?n ph?m. Nh?ng lo?i th?c ?n t? vi sinh v?t g?m: B?t n?m men, Vitamin B12, cc a.amin thi?t y?u, khng sinh th, cc ch? ph?m enzim v cc ch?t kch thch sinh tr??ng khc.

a- B?t n?m men: dng men torula ?? ln men tinh b?t c hm l??ng protein th?p ?? thu ???c protein men c gi tr? sinh h?c cao. B?t n?m men c hm l??ng protein cao t? 50 - 60%. T? l? s? d?ng trong th?c ?n ch?n nui gia c?m t? 3-5%,

b- Ch? ph?m premix: l lo?i s?n ph?m ???c h?n h?p s?n ?? lm nguyn li?u s?n xu?t th?c ?n h?n h?p cho gia c?m. Thnh ph?n ?? c?u t?o nn premix c t?i hng ch?c lo?i v?t ch?t dinh d??ng khc nhau, bao g?m cc lo?i vitamin, khong ?a l??ng, khong vi l??ng, cc lo?i axitamin, ch?t ch?ng oxy ho, ch?t t?o mu, t?o mi...

1.3. Th?c ?n h?n h?p hon ch?nh

L lo?i h?n h?p c th? cung c?p ??, hon ch?nh v? m?t dinh d??ng. N c th? lm tho? mn nhu c?u c?a con v?t. Th?c ?n h?n h?p c 2 d?ng : D?ng b?t; D?ng vin.

+ Ch? bi?n th?c ?n d?ng b?t:
B??c 1: cn cc nguyn li?u th?c ?n theo t? l? ? xc ??nh theo cng th?c TAHH.
B??c 2: nghi?n cc nguyn li?u tinh b?t (ng, g?o, m?...) v kh d?u ch?a nghi?n s?n
B??c 3: h?n h?p ring cc th?c ?n b? sung qu nh?: Premix, thu?c, Lyzin, Metionin v?i kho?ng 10 kg th?c ?n tinh bn ngoi my.
B??c 4: cho my ch?y, r?i ?? cc nguyn li?u tinh vo tr??c, cc nguyn li?u ??m (b?t c, kh d?u) ti?p theo, sau ? ?? h?n h?p cc lo?i th?c ?n b? sung, cho my ch?y ti?p trong vng 15 pht.
B??c 5: ?ng bao, cn tr?ng l??ng, ghi nhn.
Trn ?y l cch tr?n th?c ?n h?n h?p bn c? kh. Hi?n nay nh my th?c ?n hi?n ??i, cc b??c ??u t? ??ng ho, ?i?u khi?n b?ng ph?n m?n my vi tnh.

+ Ch? bi?n th?c ?n h?n h?p d?ng vin:
Sau khi h?n h?p xong thnh TAHH d?ng b?t, b??c ti?p theo chuy?n th?c ?n ny vo bu?ng tr?n, ? ?y c thi?t b? phun ch?t k?t dnh (r? m?t ???ng ho?c ch?t h? khc). Sau ? tr?n ??u, r?i ???c chuy?n ??n bu?ng phun n??c si ?? h? ho (lm n?) tinh b?t, t?o ?? ?m, r?i ??a qua khun t?o thnh vin. Vin th?c ?n qua h? th?ng s?y kh, ?? ?m cn kho?ng 10 - 13%. S?y kh xong th?c ?n vin qua h? th?ng lm ngu?i. Cu?i cng th?c ?n vin qua cn t? ??ng ra ?ng bao.
Hi?n nay ? Vi?t Nam nhi?u doanh nghi?p s?n xu?t th?c ?n ? s?n xu?t th?c ?n vin cho gia c?m v l?n.
1.4 Cch pha tr?n thu?c vo th?c ?n v n??c u?ng

a. Pha vo n??c u?ng
- Xc ??nh t?ng kh?i l??ng c? th? ?n g l bao nhiu (Th d?: 1 con g n?ng 800g X ?n g 1000 con = 800 kg).

- Bi?t li?u thu?c dng cho 1 ??n v? kh?i l??ng g, tnh l??ng n??c cho g u?ng ?? trong th?i gian 2-3 gi?. R?i ti?n hnh pha.

Pha dung d?ch m?: ?? c? l??ng thu?c dng vo vi lt n??c qu?y ??u kho?ng 5 pht cho tan.
Pha thnh dung d?ch con cho u?ng: ?? ton b? dung d?ch m? vo l??ng n??c tnh ?? u?ng trong th?i gian 2 - 3 gi?. Sau ? cho vo mng t?ng l g.

b. Tr?n vo h?n h?p kh
Xc ??nh l??ng thu?c cho t?ng con, l??ng th?c ?n trong 1 ngy. R?i l?y m?t l??ng th?c ?n tr?n v?i l??ng thu?c ? lm t?ng kh?i l??ng h?n h?p tr?n. Sau ? cho tr?n v?i ton b? th?c ?n.

C 2 cch tr?n
- Tr?n b?ng my: ph??ng php ny ?? tr?n m?t kh?i l??ng l?n th?c ?n. Th?i gian tr?n kho?ng 10-15 pht. Ch n?u t? l? ch? ph?m b? sung vo th?c ?n h?n h?p cng nh?, th th?i gian tr?n cng lu ?? th?c ?n b? sung ???c phn ph?i ??u vo th?c ?n. N?u t? l? tr?n c?a th?c ?n b? sung l?n th th?i gian tr?n cng ng?n.

- Tr?n th? cng (b?ng tay ho?c d?ng c? ??n gi?n): mu?n tr?n ??u t? l? b? sung nh? vo m?t kh?i l??ng th?c ?n l?n th ta ph?i ti?n hnh tr?n t?ng d?n t? t ??n nhi?u theo m?t t? l? nh? sau: Th?c ?n b? sung + lkg h?n h?p > tr?n ??u v?i 10 kg h?n h?p > tr?n ??u v?i 100 kg h?n h?p.

2. B?o qu?n

Nguyn li?u tr??c khi b?o qu?n ph?i ???c ki?m tra phn lo?i k? cng tiu chu?n ??nh m?c qui ??nh. Nguyn li?u ph?i ???c ph?i kh, qu?t s?ch, ?ng bao g?n gng. Khng dng nguyn li?u m?c h?ng. ?? ?m c?a nguyn li?u ph?i n?m trong ph?m vi kh khng kh t? 8 - 13%. Kho ph?i ???c xy ? n?i cao ro, thong. Nghim tc th?c hi?n qui trnh b?o qu?n phng ch?ng m?i, m?t, chu?t, m?c, ln men.

C 2 ph??ng php b?o qu?n: nhi?t ?? thng th??ng v nhi?t ?? l?nh

- Nhi?t ?? thng th??ng:
Dng ?? b?o qu?n th?c ?n c kh?i l??ng l?n nh?: ng, thc, cm g?o, khoai kh, cc lo?i th?c ?n h?n h?p v.v...
Cch b?o qu?n: x?p nguyn li?u trn cc b?c cao trong kho, dng b?t ph? kn. Dng thu?c st trng, thu?c ch?ng m?t ?? xng sau ? m? b?t ?? bay h?i.

- Nhi?t ?? l?nh:
B?o qu?n trong phng kn, c my ?i?u ho nhi?t ??. Dng b?o qu?n cc lo?i premix vitamin, cc ch? ph?m sinh h?c.

THNH PH?N DINH D??NG M?T S? LO?I NGUYN LI?U TH?C ?N

STT TN TH?C ?N VCK
(%)
PROTEIN
(%)
LIPIT
(%)
X?
(%)
DXK?
(%)
KHONG
(%)
Ca
(%)
P
   (%)
N?NG L??NG Kcall (Trong 100g)
1 Ng vng
Ng vng
87,30 8,90 4,40 2,70 69,90 1,40 0,22 0,30 332,10
2 Ng tr?ng 86,71 8,88 4,20 2,32 70,00 1,31 0,14 0,30 330,40
3 Thc t? 88,23 7,41 2,20 10,49 63,09 5,09 0,22 0,27 268,70
4 Cm g?o 1 87,58 13,10 12,03 7,77 46,41 8,37 0,17 1,65 252,70
5 Cm g?o 2 90,27 9,76 6,76 18,57 40,09 15,09 0,32 0,54 167,20
6 Kh ?? t??ng 89,00 44,70 1,50 5,10 32,20 5,50 0,28 0,65 266,90
7 ?u t??ng 88,49 37,02 16,30 6,39 23,87 4,91 0,29 0,56 329,60
8 ??u t??ng rang 91,00 39,25 14,00 3,70 29,65 4,40 0,23 0,63 336,00
9 ??u ?en 88,70 23,70 2,50 4,90 53,90 3,70 0,19 0,42 302,70
10 ??u xanh 88,61 23,68 1,95 4,37 55,09 3,52 0,24 0,42 287,10
11 L?c nhn 92,40 27,90 44,40 2,70 14,80 2,40 0,12 0,38 484,90
12 Kh l?c nhn 89,33 33,84 11,10 4,41 29,89 5,08 0,37 0,55 313,70
13 S?n kh b? v? 87,41 2,87 1,68 2,95 77,73 2,18 0,23 0,15 320,30
14 Khoai lang kh 86,80 3,20 1,70 2,20 77,10 2,60 0,17 1,60 295,20
15 Rau mu?ng 10,06 2,10 0,70 1,60 4,70 1,50 0,12 0,05 22,67
16 B?t c? Styl 87,60 16,50 1,90 24,30 38,20 6,50 1,52 0,31 156,80
17 B?t c 91,68 59,29 8,24     24,15 5,11 2,81 262,60
18 Tp t??i 23,40 16,60 1,60   1,50 8,70 1,10   67,48
19 Tp kh 90,00 61,90 4,10   0,10 17,40 4,31   220,60
20 B?t ?             30,00    
21 B?t v? s, don             33,20    
22 V? tr?ng             34,30    

Nguồn bài viết: gaac.vn

Từ khóa: 

Nếu bạn không nhận ra mã, hãy thay thế hình ảnh khác

Thông tin liên hệ

Trang trại chăn nuôi gà ác Vĩnh Lộc.
Chuyên cung cấp:

Gà ác giống, gà ác hậu bị, gà ác thịt và trứng gà ác các loại.

Địa Chỉ:

Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, T.Tiền Giang.

Điện Thoại:

KD - 0733.836030
Lộc - 0988.665.515

Liên Kết

Điện Thoại: (0273) 3.836.030 - Ngọc KD: 0938.885.015 (giờ hành chính)
Di Động: 0988.665.515 (Lộc)
Địa Chỉ: Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
Sơ Đồ WebSite
Bản Quyền Thuộc Về © Gà ác Vĩnh Lộc
All Rights Reserved © 2013-2017
Thiết kế và phát triển bởi PHMEDIA
Chăn nuôi gà ác,chan nuoi ga ac,chan nuoi ga ac giong,chăn nuôi gà ác giống,ban ga ac tai tien giang,bán gà ác tại Tiền Giang,ky thuat chan nuoi ga ac,kỹ thuật chăn nuôi gà ác,gà ác chợ gạo,ga ac cho gao