Ch?n nui g c - Nhm th?c ?n cung c?p ch?t khong

Ngày đăng: 26-05-2016Đã xem: 879 lượt

Ch?t khong r?t c?n thi?t cho c?u t?o b? x??ng, v? tr?ng, lng, m?, mng c?a c? th?. Tham gia cc c?u t?o hoc mn, enzim trao ??i ch?t, lm ch?t ?i?n gi?i. Ch?t khong c nhi?u trong: b?t ?, ?i canxi ph?t pht (?CP), v? tr?ng, v? s, cua, cc premix khong ...
+ B?t ? vi s?ng: ???c dng d??i d?ng b?t ? nghi?n nh?. Ch? y?u cung c?p canxi, hm l??ng Ca:30%. ???c dng nhi?u trong th?c ?n g ??. S? d?ng trong th?c ?n h?n h?p t? 2-7%. Khng nn s? d?ng t? l? qu cao s? lm cho g c c?m gic n?ng di?u v s? tiu ho th?c ?n di?n ra ch?m l?i, g c c?m gic no lu, d?n ??n lm gi?m tnh thm ?n c?a con v?t.

+ ?i canxi phtphat: hi?n ???c dng r?ng ri trong s?n xu?t th?c ?n cho gia c?m. N cung c?p canxi v phtpho. Hm l??ng Ca: 23%; P: 18%

+ B?t x??ng: l nguyn li?u cung c?p nhi?u Ca, P, dng trong cc lo?i th?c ?n h?n h?p ?? nui cc lo?i gia c?m. Nhn chung b?t x??ng c hm l??ng Protein 22%; ME: 1050Kcal/kg; Ca: 22%; P: ll%. V nhi?u ch?t khong khc.

+ B?t v? s, v? tr?ng, v? tm, cua: cung c?p nhi?u ch?t khong c?n thi?t cho c? th? gia c?m

+ Premix khong: ?y l s?n ph?m ???c s?n xu?t theo ph??ng php cng nghi?p. G?m nhi?u lo?i khong h?n h?p v?i nhau. Tu? t?ng giai ?o?n pht tri?n khc nhau c?a g m ta dng cc lo?i premix khong khc nhau, theo h??ng d?n c?a nh s?n xu?t.

+ Vai tr c?a ch?t khong ?a l??ng, vi l??ng
Trong b?t k? giai ?o?n no, c? th? ??ng v?t c?ng khng th? thi?u ???c ch?t khong. N?u thi?u ch?t khong, c? th? s? pht tri?n km, s?c s?n xu?t gi?m
N?u thi?u nghim tr?ng, con v?t c th? ch?t. Trong dinh d??ng, con v?t c th? l?y ???c r?t nhi?u cc nguyn t? khong c?n thi?t t? th?c ?n nh?: Ca, P, K, Cl, Fe, Co, Mn, Zn, I...

Tuy nhin, c?ng c m?t s? nguyn t? khong gy ??c cho ??ng v?t khi chng ?n ph?i nh?: ch, b?c, thu? ngn, ...
        - Vai tr c?a Ca, P: hai nguyn t? ny c?u t?o nn x??ng. Trong x??ng 2 nguyn t? ? d?ng Tricanxi photphat. T? l? ? trong x??ng l 3/2. N chi?m 65 - 70% cc ch?t khong trong c? th?
Trong nui d??ng, n?u cung c?p khng ?? Ca, P v t? l? khng cn ??i ho?c thi?u Vitamin D, tuy?n gip tr?ng b? tr? ng?i th con v?t s? m?c b?nh ci x??ng ? gia c?m non ho?c b?nh m?m x??ng, x?p x??ng ? g ?? tr?ng cao s?n. Thi?u nhi?u Canxi g mi ng?ng ??. ? g con th??ng ph?m, l??ng Ca: 1 - 1,1%; P: 0,45 - 0,47% G mi ?? cao s?n c?n l??ng Ca/P r?t l?n 6,8/1 (g ?? h??ng th?t) v 7,2/1 (g ?? h??ng tr?ng).

       - Vai tr c?a Na, Cl: ??ng v?t c?n ? d?ng NaCl. Gi?i h?n mu?i ?n c trong th?c ?n c?a gia c?m t? 0,3- 0,5%. Gia c?m r?t nh?y c?m v?i n?ng ?? mu?i ?n qu cao trong th?c ?n. N?u hm l??ng ln t?i 0,8% c th? lm cho g ch?t, v g u?ng n??c qu nhi?u, n??c tch trong t? bo v ph v? t? bo.
Mu?i ?n cung c?p ion Na+ v Cl- tham gia ?i?u ho p l?c th?m th?u c?a mu v v?n chuy?n ch?t dinh d??ng trong c? th?. Thi?u NaCl g gi?m kh? n?ng sinh tr??ng, hay m? c?n nhau.

+ Vai tr c?a cc nguyn t? vi l??ng: Fe, Cu, Co, Mn, Zn, I...
       - S?t: c trong thnh ph?n c?a mu, c?, da, lng, s?t t?p trung ? trong gan v l lch, t? ?y n ???c s? d?ng ?? lm thnh cc t? bo mu. M?t qu? tr?ng ch?a g?n lmg s?t. C? th? gia c?m, h?p th? s?t trong cc h?p ch?t v c?. L??ng s?t trong th?c ?n qu cao s? gy ?nh h??ng x?u v n gy ra s? tch lu? trong c? th? h?p ch?t Photpho khng ho tan. Thi?u s?t s? gy ra b?nh thi?u mu. Hm l??ng s?t trong th?c ?n gia c?m kho?ng 88 mg/kg th?c n.
I

- ??ng: tham gia vo thnh ph?n c?a mu, t?o h?p s?c t?, nh?ng v?i m?t s? l??ng nh?. ??ng, ??c bi?t c nhi?u trong gan. ?? t?o m?t qu? tr?ng, g phn gi?i g?n lmg ??ng. Thi?u ??ng gi?m h?p thu s?t, g ch?m l?n, r?ng lng, v? tr?ng m?ng.

- Mangan: c t?m quan tr?ng r?t l?n ??i v?i gia c?m. N n?m trong gan, da v c?. C vai tr r?t l?n trong vi?c t?o x??ng. Thi?u Mangan g con s? m?c b?nh v?o x??ng (cong v dy x??ng ?i). Thi?u Mangan c?ng lm cho t? l? n? gi?m xu?ng r?t nhi?u. Mangan c?ng ?nh h??ng t?i ch?t l??ng v? tr?ng. Trong th?c ?n th?c, ??ng v?t c?ng c ch?a nhi?u Mn.

       - K?m: tham gia trao ??i Lipit, Hydrat cacbon, ?i?u ho ch?c n?ng sinh d?c v t?o mu, k?m c?n cho s? pht tri?n b? lng c?a g, cho s? ?? tr?ng v t?ng t? l? phi. K?m trong kh?u ph?n ?n c?a g con d??i 4 tu?n tu?i l 44 mg/kg T?. K?m c nhi?u trong b?t c, v trong h?p ch?t v c? ZnS04; ZnO.

       - It: c trong Hormon c?a tuy?n gip, thi?u It, c th? lm cho tuy?n gip tr?ng c?a g ph?ng to ln. Hormon tuy?n gip c tc d?ng chuy?n ho cc d?ng v?t ch?t h?u c? thnh n?ng l??ng c? th?. Trong b?t c c nhi?u I v d?ng t?ng h?p KI.

Nguồn bài viết: gaac.vn

Từ khóa: 

Nếu bạn không nhận ra mã, hãy thay thế hình ảnh khác

Thông tin liên hệ

Trang trại chăn nuôi gà ác Vĩnh Lộc.
Chuyên cung cấp:

Gà ác giống, gà ác hậu bị, gà ác thịt và trứng gà ác các loại.

Địa Chỉ:

Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, T.Tiền Giang.

Điện Thoại:

KD - 0733.836030
Lộc - 0988.665.515

Liên Kết

Điện Thoại: (0273) 3.836.030 - Ngọc KD: 0938.885.015 (giờ hành chính)
Di Động: 0988.665.515 (Lộc)
Địa Chỉ: Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
Sơ Đồ WebSite
Bản Quyền Thuộc Về © Gà ác Vĩnh Lộc
All Rights Reserved © 2013-2017
Thiết kế và phát triển bởi PHMEDIA
Chăn nuôi gà ác,chan nuoi ga ac,chan nuoi ga ac giong,chăn nuôi gà ác giống,ban ga ac tai tien giang,bán gà ác tại Tiền Giang,ky thuat chan nuoi ga ac,kỹ thuật chăn nuôi gà ác,gà ác chợ gạo,ga ac cho gao