Ch?n nui g c - Cch phng tr? m?t s? b?nh th??ng g?p

Ngày đăng: 25-05-2016Đã xem: 1013 lượt

"Ch?n nui g c" - Cc b?nh th??ng g?p ? g c v cch ?i?u tr?: B?nh Newcastle, B?nh Gumboro, B?nh ??u g (?y l b?nh truy?n nhi?m do vius gy nn), Cm gia c?m, B?nh t? huy?t trng g, B?nh Marek, B?nh h h?p mn tnh ( CRD - Chronic respiratory Disease )

1. B?nh Newcastle:

 * Tri?u ch?ng:
 B?nh di?n bi?n theo 3 th?:
  - Th? qu c?p tnh:
      + B?nh di?n bi?n nhanh , ch?t trong 25-48 gi?.
      + Bi?u hi?n chung ( khng r r?t ) nh?: b? ?n , ? r? , x lng , g?c ??u , s?t , kh th?
 - Th? c?p tnh:
      + G b? b?nh ? r? , ?n t sau b? ?n , thch u?ng n??c , lng x , x cnh ??ng r ho?c n?m m?t ch?.
      + Da ton thn tm ti , xu?t huy?t hay th?y th?ng m?ng v y?m g , c nhi?u d?ch nh?n ch?y ra t? m?i v m?.
      + C bi?u hi?n th?   kh , th? kh kh.
      + Di?u phnh to , ?i ?a phn l?n mu mu phn tr?ng xm mi tanh.
  - Th? mn tnh: th??ng x?y ra sau ??t d?ch.
       + ??u g ngo?o sang m?t bn , li?t chn , ??u m? g?c xu?ng , m?t th?ng b?ng , c khi quay vng trn.
       + G b? r?i lo?n h h?p , th?n kinh , ki?t s?c r?i ch?t.
*    ?i?u tr? :  
- KHNG c thu?c ?i?u tr? b?nh ny , khuy?n co ng??i nui nn tun th? nghim ng?t l?ch tim phng vacxin c?a cn b? th y.
- Khi xu?t hi?n g b? b?nh c?n cch ly ngay nh?ng con b? b?nh.
- B? sung ?i?n gi?i , vitamin C cho g.
- St trng chu?ng tr?i.

2. B?nh Gumboro:

 * Tri?u ch?ng:
- Th?i gian g ? b?nh r?t ng?n 2-3 ngy.
    + Bi?u hi?n d? nh?n bi?t nh?t l g m? vo h?u mn c?a nhau.
    + Lng x , m?t g l? ?? , dng ?i run r?y.
    + Gi?m ?n , gi?m cn , phn tiu ch?y mu tr?ng long , sau chuy?n sang mu nu , dnh ??y xung quanh h?u mn.
* ?i?u tr?:
- ?y l b?nh gy suy gi?m mi?n d?ch ? g , nn khi g b? b?nh tuy?t ??i khng ???c s? d?ng thu?c khng sinh cho g.
- Tun th? l?ch tim phng Gumboro c?a cn b? th y.
- Ch? ?i?u tr? theo tri?u ch?ng cho g , n?u c b?nh k? pht   th ch? ???c dng 1 l??ng khng sinh b?ng 1/2 li?u ?i?u tr?.
   + Dng Paracetamol ( Acetaminnophen ) ho?c Analgin ?? h? s?t.
   + B? dung n??c , ?i?n gi?i , VTM C cho ?n g.
   + Dng thu?c gi?i ??c gan th?n v t?ng c??ng mi?n d?ch ( Novigol , Biomun , Escent L , Toxinil plus liquid ).
   + Sau 2 ngy ?i?u tr? th dng khng sinh ph? r?ng ?? phng k? pht ( Oxytetracycilne , Doxycycline , Enrofloxacine ).
   + Ngoi ra ph?i b? sung men tiu ha s?ng ch?u khng sinh.

3. B?nh ??u g: ?y l b?nh truy?n nhi?m do vius gy nn.

     * Tri?u ch?ng:
 - Th? qu c?p:
    + X?y ra ? nh?ng vng ch?a c d?ch "??u" bao gi?.
    + G t? nhin th? kh , m? h , th? kh kh t?ng c?n , mo tm ng?t , vi gi? th ch?t.
    + Nim m?c mi?ng c nhi?u ch?m ??.
- Th? c?p tnh:
    + M?n ??u , mng gi? y?t h?u , vim mng m?i c th? xu?t hi?n t?ng tri?u ch?ng m?t ho?c c? 3.
- Th? m?n tnh:
    + G s? m?i dai d?ng ho?c c t mng gi?.
    + C? th? g?y suy y?u d?n r?i ch?t.
* ?i?u tr?:
    + C?y v?y m?n ??u , r?a s?ch b?ng n??c mu?i long.
    + Hng ngy bi dung d?ch 1%Xanhmetylen ho?c Lugol 1% ln m?n ??u , sau t ngy m?n ??u s? kh d?n v t? bong.
    + Lm s?ch cc m?n ??u r?i bi cc ch?t st trng nh? nh? Glycerin10% , CuSO4 5%.
    + B? xung thm Vitamin ??c bi?t Vitamin-A.
    + N?u b?nh n?ng c?n dng khng sinh phng vi khu?n b?i pht.
    + ??t ch?t th?i c?a g , ??n chu?ng , ??n ? ??.
    + Phun st trng th??ng xuyn trong th?i gian g b? b?nh.
    + Ch?ng ??u cho cc ?n ch?a m?c b?nh ? khu v?c xung quanh ?n g b? b?nh.

  4.Cm gia c?m:

* Tri?u ch?ng:
    + G b? b?nh cm th??ng s?t cao , ch?y n??c m?t.
    + ??ng t?m m?t ch? , lng x , ph ??u v m?t.
    + Da tm ti , chn xu?t huy?t , ch?y n??c di , mo v y?m tm ti.
    + Bi?u hi?n ?n t , gi?m s?n l??ng tr?ng , m?t s? con cn c th? b? co gi?t.
* ?i?u tr?:
  Khi dich x?y ra th tuy?t ??i khng ???c php v?n chuy?n gia c?m t? n?i c d?ch ?i ??n n?i khc v ng??c l?i.
- Tiu di?t ton b? gia c?m , th?y c?m b?ng cch gi?t ch?t sau ? chn ho?c ??t; d?n s?ch phn , ch?t ??n chu?ng.
- Khng gi?t gia c?m c?ng nh? s? d?ng s?n ph?m gia c?m m?c b?nh.
- Khi tham gia ch?ng d?ch nn trang b? ??y ?? cc d?ng c? nh? m? , o , qu?n , ?ng , knh che m?t , g?ng tay , kh?u trang
- Khng t? nui gia c?m , th?y c?m tr? l?i khi ch?a c s? cho php c?a cc c? quan ch?c n?ng.
- St trng n?i chn gia c?m , d?ng c? ch?n nui , chu?ng tr?i , ph??ng ti?n v?n chuy?n , qu?n o lao ??ng b?ng cc dung dich st trng Povidone iod.
- ? vng , tr?i ch?a c d?ch:
    + Tim vaccin phng b?nh cm gia c?m.
    + Khng ti?p xc ho?c mua gi?ng c?ng nh? cc s?n ph?m c?a gia c?m , th?y c?m t? cc vng c d?ch.
    + H?n ch? s? th?m vi?ng c?a khch vo tr?i.
    + H?n ch? chim hoang xm nh?p vo tr?i b?ng cch dng l??i vy xung quanh chu?ng tr?i.
    + Th??ng xuyn v? sinh st trng chu?ng tr?i ( 3 ngy/1 l?n ) , d?ng c? ch?n nui , ph??ng ti?n v?n chuy?n

5. B?nh t? huy?t trng g:

* Tri?u ch?ng:
 - Th? qu c?p
    + G ch?t ??t ng?t , c tr??ng h?p ?ang ?n l?n ?ng ra ch?t.
    + Da tm b?m , m?i mi?ng ch?y n??c nh?n v c l?n mu.
    + Tch s?ng c?ng ph?ng.
- Th? c?p tnh:
    + G s?t cao 42-43C , ? r? , b? ?n , x lng , ?i l?i ch?m ch?p.
    + T? m?i mi?ng ch?y ra m?t ch?t n??c nh?t c b?t l?n mu mu ?? s?m , ?i ?a phn l?ng nh? mu scola.
    + Bi?u hi?n kh th? , mo y?m tm b?m do t? mu , cu?i cng con v?t ch?t do ng?t th?.
- Th? mn tnh:
    + Y?m s?ng thu? th?ng v ?au , vim ho?i t? r?i hnh thnh c?c c?ng.
    + Con v?t th??ng g?y cm , da b?c x??ng do m?m b?nh tc ??ng vo nhi?u c? quan ph? t?ng trong c? th?.
    + C hi?n t??ng vim kh?p m?n tnh ( kh?p ?i , ??u g?i , c? chn ) v vim phc m?c m?n tnh.
    + Ho?i t? mn tnh ? mng no c th? d?n ??n tri?u ch?ng th?n kinh.
  * ?i?u tr?:
- C th? dng Enrofloxaxin , Neomycin , Streptomycin , Tetracyclin hay Sulphaquinoxolone tr?n vo th?c ?n ho?c n??c u?ng.
- B? sung ch?t ?i?n gi?i , B complex , Vitamin C ?? t?ng s?c ?? khng.

  6. B?nh Marek :

  * Tri?u ch?ng:
- Th? c?p tnh: ch? y?u trn g 4-8 tu?n tu?i , c th? s?m h?n; khng c tri?u ch?ng ?i?n hnh ngoi hi?n t??ng ch?t ??t ng?t.
    + T? l? ch?t cao c khi t?i 20-30% , th??ng th? hi?n tri?u ch?ng ? r? , g?y y?u tr??c khi ch?t.
    + B? ?n , tiu ch?y phn l?ng , ?i l?i kh kh?n , b?i li?t , x? cnh , u ? o?i , nh?t mu m?ng v tch g.
- Th? mn tnh: x?y ra ? g 4-8 thng tu?i.
    + ?i l?i kh kh?n , li?t nh? r?i d?n d?n b?i li?t hon ton.
    + ?ui c th? r? xu?ng ho?c li?t , cnh x? xu?ng m?t ho?c hai bn.
    + M?t s? c hi?n t??ng vim m?t , vim m?ng m?t , d?n ??n r?i lo?n th? gic c th? m m?t.
    + G tr?ng suy gi?m kh? n?ng ??p mi , g mi gi?m ??.
* ?i?u tr?:
 - ?y l b?nh do virus gy ra , do ? khng c thu?c ??c tr? , v th? c?n pht hi?n s?m g b?nh.
    + Chn ho?c ??t g ch?t do b?nh , tch ring g b?nh v g kh?e , ?? tr?ng chu?ng t nh?t l 3 thng tr??c khi nui ??t m?i.
    + Tim d??i da c? vaccin Marek cho g gi?ng , g nui l?y tr?ng vo lc 1 ngy tu?i ?? phng b?nh.
    + Hng ngy qut , nh?t lng v ??t h?t lng v virus t?n t?i lu trong lng.
    + Khng nui l?n l?n g l?n v g con , nui ring g con v g mi ??.
    + St trng tr?ng , c? s? ?p tr?ng v n?i nui g con nh?m ng?n ng?a s? lan truy?n virus.
    + ??nh k? c?ng nh? sau m?i l?n xu?t chu?ng c?n v? sinh st trng chu?ng tr?i , d?ng c? ch?n nui.
    + B? sung cc ch?t tr? s?c tr? l?c cho ?n g nh?: Glucozo , Vitamin C.

7. B?nh h h?p mn tnh ( CRD - Chronic respiratory Disease )

*Tri?u ch?ng:
- ? g con:
    + Khi m?i nhi?m b?nh g th??ng bi?u hi?n d?ch ch?y ra ? m?i , m?t , lc ??u d?ch trong v sau ? ??c v nhy tr?ng.
    + Ho , th? kh v kh kh v? sng v ban ?m , ?n t , ch?m l?n. N?u ghp v?i E.coli th g s?t cao , r?t kh th? v t? l? ch?t ln t?i 30%.
- ? g l?n: T?ng tr?ng ch?m , km ?n , th? kh kh , h?t h?i , m?t s? con ch?y n??c m?i.
- ??i v?i g ??: nh?ng ngy ??u gi?m ?n , m?t cn , gi?m ?? tr?ng.
    + Sau ? ch?y n??c m?t , n??c m?i , h?c h?i , s?ng m?t , vim k?t m?c m?t , th? kh kh , tr?ng ??i mu , x x.
    + N?u ghp v?i E.coli th tr?ng mo m v v? tr?ng c v?t ?? l?m t?m.
*?i?u tr?:
- Tch ring g b? b?nh , ti?n hnh kh? trng chu?ng tr?i s?ch s?.
- T?ng c??ng s?c ?? khng cho ton ?n b?ng VTM C , cc thu?c b? tr?.
- ?i?u tr? k?t h?p gi?a khng sinh Tylosin ?i?u tr? b?nh ???ng h h?p v Gentamycin ?i?u tr? b?nh k? pht.
- ??m b?o chu?ng lun thong mt , ??m b?o v? sinh.

Nguồn bài viết: S?u T?m

Từ khóa: 

Nếu bạn không nhận ra mã, hãy thay thế hình ảnh khác

Thông tin liên hệ

Trang trại chăn nuôi gà ác Vĩnh Lộc.
Chuyên cung cấp:

Gà ác giống, gà ác hậu bị, gà ác thịt và trứng gà ác các loại.

Địa Chỉ:

Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, T.Tiền Giang.

Điện Thoại:

KD - 0733.836030
Lộc - 0988.665.515

Liên Kết

Điện Thoại: (0273) 3.836.030 - Ngọc KD: 0938.885.015 (giờ hành chính)
Di Động: 0988.665.515 (Lộc)
Địa Chỉ: Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
Sơ Đồ WebSite
Bản Quyền Thuộc Về © Gà ác Vĩnh Lộc
All Rights Reserved © 2013-2017
Thiết kế và phát triển bởi PHMEDIA
Chăn nuôi gà ác,chan nuoi ga ac,chan nuoi ga ac giong,chăn nuôi gà ác giống,ban ga ac tai tien giang,bán gà ác tại Tiền Giang,ky thuat chan nuoi ga ac,kỹ thuật chăn nuôi gà ác,gà ác chợ gạo,ga ac cho gao